Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Nov 15, 2019 12:20:26 pm 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 12:19:39 pm 5  xdevilhunter ul
Nov 15, 2019 12:19:37 pm 729  N() NAM3 ()nLY GAM3 /ul
Nov 15, 2019 12:18:54 pm 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 12:18:14 pm 466  Tadulkinas /UL
Nov 15, 2019 12:17:42 pm 466  Tadulkinas /UL
Nov 15, 2019 12:17:27 pm 774  roor? dz brk
Nov 15, 2019 12:17:15 pm 1,101  HITMAN_Dz hmdlh chkoun nta
Nov 15, 2019 12:17:08 pm 774  roor? cv
Nov 15, 2019 12:16:59 pm 1,101  HITMAN_Dz yes
Nov 15, 2019 12:16:53 pm 774  roor? hitman
Nov 15, 2019 12:16:47 pm 774  roor? asma3
Nov 15, 2019 12:15:59 pm 729  N() NAM3 ()nLY GAM3 /ul
Nov 15, 2019 12:15:55 pm 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 12:15:52 pm 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 12:15:49 pm 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 12:15:46 pm 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 12:15:37 pm 1,101  HITMAN_Dz bary
Nov 15, 2019 12:15:19 pm 774  roor? dz
Nov 15, 2019 12:13:08 pm 5  xdevilhunter ul
Nov 15, 2019 12:11:55 pm 4,363  S.W.A.T /ul
Nov 15, 2019 12:11:53 pm 4,363  S.W.A.T /power
Nov 15, 2019 12:11:44 pm 4,363  S.W.A.T /power
Nov 15, 2019 12:11:43 pm 774  roor? ul
Nov 15, 2019 12:11:35 pm 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 12:11:33 pm 4,363  S.W.A.T /power
Nov 15, 2019 12:11:06 pm 4,363  S.W.A.T /ul
Nov 15, 2019 12:10:41 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:10:01 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:09:39 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:09:29 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:09:06 pm 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 12:06:52 pm 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 12:06:48 pm 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 12:06:47 pm 5  xdevilhunter ul
Nov 15, 2019 12:06:42 pm 4,363  S.W.A.T /ul
Nov 15, 2019 12:06:37 pm 281  I am unnamed /power
Nov 15, 2019 12:06:26 pm 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 12:06:25 pm 5  xdevilhunter ul
Nov 15, 2019 12:06:22 pm 774  roor? ul
Nov 15, 2019 12:06:02 pm 774  roor? ul
Nov 15, 2019 12:05:53 pm 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 12:02:53 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:02:44 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:02:35 pm 5  xdevilhunter ul
Nov 15, 2019 12:01:47 pm 4,363  S.W.A.T /ul
Nov 15, 2019 12:01:39 pm 4,363  S.W.A.T /ul
Nov 15, 2019 12:00:58 pm 4,363  S.W.A.T 3wawds
Nov 15, 2019 12:00:32 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:00:32 pm 4,363  S.W.A.T /wlww1sd000000w d1
Nov 15, 2019 12:00:25 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:00:18 pm 4,102  NEPALIBOY:NO1 /ul
Nov 15, 2019 12:00:14 pm 4,363  S.W.A.T /ul
Nov 15, 2019 11:59:42 am 4,384  WADASAS /reg
Nov 15, 2019 11:59:38 am 4,384  WADASAS /regh
Nov 15, 2019 11:59:13 am 4,363  S.W.A.T /ul
Nov 15, 2019 11:58:35 am 774  roor? ul
Nov 15, 2019 11:47:51 am 5  xdevilhunter ul
Nov 15, 2019 11:47:08 am 5  xdevilhunter /power
Nov 15, 2019 11:45:44 am 281  I am unnamed /reg
Nov 15, 2019 11:44:11 am 29  `eNz /ul
Nov 15, 2019 11:43:50 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:43:08 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:43:03 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:42:55 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:42:53 am 281  I am unnamed /power
Nov 15, 2019 11:36:52 am 3,758  PornHub how to get a parachute
Nov 15, 2019 11:35:59 am 5  xdevilhunter ul
Nov 15, 2019 11:35:57 am 3,758  PornHub fuck gare
Nov 15, 2019 11:31:27 am 1,133  Barry_Tube XD /ul
Nov 15, 2019 11:30:52 am 1,658  CSDOWN | Original player /ul
Nov 15, 2019 11:30:48 am 29  `eNz /ul
Nov 15, 2019 11:30:40 am 1,658  CSDOWN | Original player /ul
Nov 15, 2019 11:27:55 am 41  Պառակտիչ Can kill with the bot gun only?
Nov 15, 2019 11:25:08 am 41  Պառակտիչ Rly.
Nov 15, 2019 11:24:39 am 1  ` DTR || Kelly /ul
Nov 15, 2019 11:22:02 am 1  ` DTR || Kelly /ul
Nov 15, 2019 11:21:32 am 1,658  CSDOWN | Original player /ul
Nov 15, 2019 11:21:27 am 1,658  CSDOWN | Original player /ul
Nov 15, 2019 11:20:56 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:19:18 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 11:18:19 am 41  Պառակտիչ enz can u press the button?
Nov 15, 2019 11:18:09 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:18:01 am 29  `eNz /power
Nov 15, 2019 11:17:50 am 29  `eNz /power
Nov 15, 2019 11:16:57 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:15:01 am 1,133  Barry_Tube XD /power
Nov 15, 2019 11:14:33 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 11:13:17 am 1,133  Barry_Tube XD /power
Nov 15, 2019 11:12:38 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:12:13 am 3  cBB /powers
Nov 15, 2019 11:11:56 am 3  cBB /powers
Nov 15, 2019 11:09:40 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 11:07:59 am 4,026  Ahad Sheikh* nooooo
Nov 15, 2019 11:06:43 am 4,026  Ahad Sheikh* helloo guys tll me
Nov 15, 2019 11:05:12 am 4,026  Ahad Sheikh* /CBB
Nov 15, 2019 11:05:08 am 4,026  Ahad Sheikh* /gun
Nov 15, 2019 11:04:57 am 4,026  Ahad Sheikh* cbb
Nov 15, 2019 11:04:55 am 4,026  Ahad Sheikh* cbb
Nov 15, 2019 11:02:17 am 4,026  Ahad Sheikh* /rtank
Nov 15, 2019 11:01:34 am 4,026  Ahad Sheikh* /ul
Nov 15, 2019 11:01:03 am 4,026  Ahad Sheikh* no enz
Nov 15, 2019 11:00:53 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:00:49 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:00:41 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:00:36 am 417  z[]mbI3 /ul
Nov 15, 2019 11:00:33 am 417  z[]mbI3 /ul
Nov 15, 2019 11:00:19 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:00:06 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 11:00:00 am 281  I am unnamed /ul
Nov 15, 2019 10:59:27 am 3  cBB /ul
Nov 15, 2019 10:58:51 am 29  `eNz /power
Nov 15, 2019 10:58:45 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:58:43 am 1,101  HITMAN_Dz ulw
Nov 15, 2019 10:58:17 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:58:14 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:57:18 am 3  cBB /ul
Nov 15, 2019 10:56:46 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:56:31 am 1,101  HITMAN_Dz uld
Nov 15, 2019 10:56:28 am 29  `eNz /ul
Nov 15, 2019 10:56:15 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:56:01 am 3  cBB /ul
Nov 15, 2019 10:55:56 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:55:53 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:55:25 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:55:23 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:54:56 am 502  [DawN] ul
Nov 15, 2019 10:54:33 am 502  [DawN] pls
Nov 15, 2019 10:54:28 am 41  Պառակտիչ Why?
Nov 15, 2019 10:54:20 am 502  [DawN] don't kill me
Nov 15, 2019 10:53:42 am 702  GOTCHA!!! /ul
Nov 15, 2019 10:50:39 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:50:31 am 1,101  HITMAN_Dz ul
Nov 15, 2019 10:49:42 am 29  `eNz /power
Nov 15, 2019 10:49:35 am 29  `eNz /power
Nov 15, 2019 10:48:40 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:48:08 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:48:04 am 41  Պառակտիչ Nhi
Nov 15, 2019 10:48:01 am 614  ViRoX -_- FuReX pathan ho?
Nov 15, 2019 10:47:57 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:47:55 am 41  Պառակտիչ Kiya?
Nov 15, 2019 10:47:50 am 614  ViRoX -_- FuReX acha hzra e?
Nov 15, 2019 10:47:44 am 41  Պառակտիչ Ma.
Nov 15, 2019 10:47:40 am 614  ViRoX -_- FuReX paki kon he?
Nov 15, 2019 10:47:03 am 614  ViRoX -_- FuReX /ul
Nov 15, 2019 10:46:59 am 41  Պառակտիչ /power
Nov 15, 2019 10:46:47 am 41  Պառակտիչ /vips
Nov 15, 2019 10:46:40 am 41  Պառակտիչ /respawn
Nov 15, 2019 10:46:15 am 41  Պառակտիչ /respawn
Nov 15, 2019 10:46:12 am 41  Պառակտիչ /respawn
Nov 15, 2019 10:46:11 am 41  Պառակտիչ /respawn
Nov 15, 2019 10:45:57 am 41  Պառակտիչ /respawn
Nov 15, 2019 10:45:45 am 41  Պառակտիչ /respawn
Nov 15, 2019 10:45:19 am 3  cBB /ul
Nov 15, 2019 10:41:28 am 29  `eNz /ul
Nov 15, 2019 10:39:30 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:36:29 am 41  Պառակտիչ For fuck sake
Nov 15, 2019 10:36:25 am 41  Պառակտիչ /respawn
Nov 15, 2019 10:36:05 am 41  Պառակտիչ Where ru?
Nov 15, 2019 10:35:12 am 41  Պառակտիչ Why?
Nov 15, 2019 10:35:05 am 702  GOTCHA!!! pls wait
Nov 15, 2019 10:34:28 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:34:11 am 41  Պառակտիչ Jail
Nov 15, 2019 10:33:38 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:33:15 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:32:48 am 41  Պառակտիչ ,D
Nov 15, 2019 10:32:22 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:30:45 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:30:27 am 41  Պառակտիչ Wait
Nov 15, 2019 10:30:18 am 702  GOTCHA!!! jail
Nov 15, 2019 10:30:13 am 41  Պառակտիչ F u
Nov 15, 2019 10:30:09 am 702  GOTCHA!!! yfyfyy
Nov 15, 2019 10:29:54 am 41  Պառակտիչ Where r u?
Nov 15, 2019 10:29:41 am 702  GOTCHA!!! where are you
Nov 15, 2019 10:29:21 am 41  Պառակտիչ Lagg
Nov 15, 2019 10:29:15 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:29:06 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:27:49 am 41  Պառակտիչ u,
Nov 15, 2019 10:27:39 am 41  Պառակտիչ Come
Nov 15, 2019 10:27:18 am 702  GOTCHA!!! ok
Nov 15, 2019 10:27:08 am 41  Պառակտիչ Come in jail
Nov 15, 2019 10:27:00 am 702  GOTCHA!!! wht?
Nov 15, 2019 10:26:38 am 41  Պառակտիչ Where the f r u?
Nov 15, 2019 10:25:57 am 41  Պառակտիչ ??
Nov 15, 2019 10:25:43 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:25:29 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:25:24 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:24:51 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:24:33 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:24:08 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:23:51 am 702  GOTCHA!!! ??
Nov 15, 2019 10:23:43 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:23:24 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:22:14 am 41  Պառակտիչ ul
Nov 15, 2019 10:20:48 am 702  GOTCHA!!! /ul
Nov 15, 2019 10:00:11 am 2,027  xXZOCKSNOWXx hhh
Nov 15, 2019 9:59:38 am 2,027  xXZOCKSNOWXx fack you
Nov 15, 2019 9:55:44 am 2,027  xXZOCKSNOWXx no
Nov 15, 2019 9:55:11 am 2,027  xXZOCKSNOWXx you spik arpic
Nov 15, 2019 9:55:00 am 2,027  xXZOCKSNOWXx no

Admin Options: